slovensky | english

+421 949 477 784

Odmena advokátskej kancelárie


Odmena advokátskej kancelárie sa určuje na základe dohody  s klientom. Výška odmeny závisí od charakteru konkrétnej právnej veci,   ako aj od počtu poskytnutých úkonov právnej služby v danej právnej veci (napríklad v rámci konkrétneho súdneho konania). Úkonom právnej služby je napríklad: prevzatie a príprava zastúpenia; vypracovanie písomného podania na súd (žaloba); zastupovanie na súde; vypracovanie právneho rozboru veci a iné. S advokátskou kanceláriou je možné si dohodnúť nasledovné druhy odmeny.

Tarifná odmena
Sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva. Celková odmena následne závisí od počtu zrealizovaných úkonov právnej služby, ktoré advokátska kancelária  vo veci vykonala. 

Podielová odmena
Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci/práva, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo predmetom dojednanej právnej služby.

Hodinová odmena
Tento druh odmeny je možné dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie konkrétnej právnej služby.

Paušálna odmena
Paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.