slovensky | english

+421 949 477 784

GDPR 


Podmienky ochrany osobných údajov 

Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre našu advokátsku kanceláriu dôležité. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci Advokátskej kancelárie SLÚKA a partneri, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 41, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 500 96 796 (ďalej ako „prevádzkovateľ“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na sluka@advokat-pravnik.sk alebo poštou na adrese nášho sídla. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii (§ 18), ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou („SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

Pri získavaní a spracúvaní osobných údajov dbáme na nasledovné zásady ochrany osobných údajov:
• zásada nevyhnutnosti a primeranosti, najmä pri získavaní osobných údajov v snahe zabezpečiť ich minimalizáciu,
• zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, najmä informovaním dotknutých osôb, určením vhodných právnych
základov, stanovením primeranej doby uschovávania údajov,
• zásada obmedzenia účelom, získavaním údajov iba na vymedzené účely, dodržiavaním obmedzení, ktoré tieto účely
pre spracúvanie predstavujú,
• zásada bezpečnosti údajov prijatím opatrení pre zaistenie správnosti, úplnosti a dôvernosti údajov,
• zásada minimalizácie uchovávania, pričom rešpektujeme dobu uchovávania údajov podľa vymedzených účelov spracúvania.


Osobné údaje ktoré spracúvame:
• osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii, právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a na plnenie zákonných, stavovských a zmluvných povinností,
• osobné údaje uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov v súlade s právnymi predpismi a na účely vymedzené právnymi predpismi, najmä Zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o dani z príjmov a ďalšími právnymi predpismi,
• osobné údaje dodávateľov, zamestnancov dodávateľov na účely realizácie vzájomných práv a povinností z obchodnoprávnych vzťahov,
• osobné údaje obchodných partnerov, ich zamestnancov.


Dôvody spracúvania osobných údajov:
• poskytovanie právnych služieb klientom a samotný výkon advokátskeho povolania,
• plnenie zákonných, stavovských a zmluvných povinností,
• ochrana našich oprávnených záujmov, ako aj záujmov našich klientov a iných osôb,
• pôsobenie v pracovnoprávnych vzťahoch/ zamestnávanie,
• pôsobenie vo vzťahoch s dodávateľmi služieb a obchodnými partnermi,
• poskytovanie informácií o nás osobám, ktoré o to prejavili záujem.

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov:

Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb)
• právny základ: plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR • súvisiace predpisy: zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, Advokátsky poriadok, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, zákon 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente

Poskytovanie iných ako právnych služieb
• právny základ: plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo oprávnený podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR • súvisiace predpisy: zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory
• právny základ: plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR • súvisiace predpisy: zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, Advokátsky poriadok, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, GDPR

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov
• právny základ: oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR • súvisiace predpisy: GDPR, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Účtovné/daňové účely a personalistika/mzdy
• právny základ: plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR • súvisiace predpisy: zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a ďalšie zákony z oblasti účtovníctva a správy daní; Zákonník práce, Zákon o advokácii a iné

Vzťahy s dodávateľmi služieb a obchodnými partnermi
• právny základ: plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem advokátov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR • súvisiace predpisy: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ďalšie právne predpisy

Komunikácia s potenciálnymi klientmi, ktorí prevádzkovateľa kontaktujú prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na e-mailovú adresu advokátskej kancelárie
• právny základ: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, oprávnený záujem advokátov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR • súvisiace predpisy: zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, Advokátsky poriadok

Oprávnené záujmy: Ak ide o spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracovanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov), našim oprávneným záujmom je najmä ochrana našich práv, uplatňovanie právnych nárokov, ochrana majetku a zaistenie bezpečnosti informácií v našom systéme. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje Osobné údaje našich klientov a iných fyzických a právnických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré (pod podmienkou udelenia súhlasu zo strany klienta) poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej advokátskej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania). Do ktorých krajín prenášame vaše osobné údaje Cezhraničný prenos vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje Osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu, t. j. najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, ak právne predpisy nevyžadujú dlhšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ pre ďalšie spracúvanie alebo uchovávanie osobných údajov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011 - napríklad skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu. Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napríklad klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať; taktiež skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu. Ako o vás získavame osobné údaje Ak ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. Ak nie ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môžeme osobné údaje o vás získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii. Aké práva máte ako dotknutá osoba Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ako klient máte právo považovať prístup k vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

Odoslanie požiadaviek prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na e-mailovú adresu

Odoslaním svojej požiadavky v elektronickom kontaktnom formulári prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu sluka@advokat-pravnik.sk prevádzkovateľovi potvrdzujete, že ste dovŕšili 18 rokov a ako dotknutá osoba udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa bydliska a prípadné osobné údaje uvedené v okienku určenom na opis právneho problému, ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, a to v prospech subjektu: Advokátska kancelária SLÚKA a partneri, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 41, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 500 96 796. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na účel kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie právnych služieb prevádzkovateľom, prostredníctvom reakcií k požiadavkám dotknutých osôb ako potenciálnych klientov zadaných v elektronickom kontaktnom formulári. Ste si vedomý, že právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je Váš súhlas. Tento súhlas udeľujete na dobu od jeho udelenia do poskytnutia odpovede prevádzkovateľom na požiadavku odoslanú prostredníctvom elektronického kontaktného formulára. Týmto beriete na vedomie, že osobné údaje budú poskytnuté nasledovnému príjemcovi: Advokátska kancelária SLÚKA a partneri, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 41, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 500 96 796. Týmto tiež prehlasujete, že Vám boli poskytnuté všetky informácie a zároveň ste boli poučený a ste si vedomý svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a to: právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na presnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujete slobodne, dobrovoľne a vážne a ste si vedomý toho, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to e-mailom na: sluka@advokat-pravnik.sk alebo poštou na adrese sídla advokátskej kancelárie. Týmto potvrdzujete, že odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na Vašom súhlase pred jeho odvolaním. Odoslaním svojej požiadavky v elektronickom kontaktnom formulári prevádzkovateľovi zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pre účely elektronického kontaktného formulára a porozumeli ste im v plnom rozsahu. Týmto beriete na vedomie, že webová stránka prevádzkovateľa nie je priamo určená osobám, ktoré samostatne nemôžu prevádzkovateľovi účinne udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Od momentu, ako udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania odpovedí k Vašim požiadavkám zadaných prostredníctvom elektronického kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle prevádzkovateľa, prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, bydlisko, telefónne číslo a prípadné ďalšie osobné údaje uvedené Vami v opise právneho problému, a to v súlade s nariadením GDPR.

Zmeny podmienok ochrany súkromia Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom vám zmenu dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke.