slovensky | english

+421 949 477 784

Právne služby


Obchodné právo
- korporátna agenda - zrealizovanie úkonov   potrebných    na založenie a   registráciu     obchodnej spoločnosti   (vrátane vypracovania všetkej vyžadovanej dokumentácie a zabezpečenie komunikácie so všetkými dotknutými   úradmi  ).   Právne služby   súvisiace so zabezpečením zmien zapísaných údajov   v Obchodnom registri (zmena sídla,    štatutárneho orgánu, predmetu podnikania a iné).   Advokátska   kancelária   zabezpečuje   okrem  iného aj právne    služby   súvisiace   so   zrušením  a   výmazom   spoločnosti   z    Obchodného   registra,   ako   aj   právne   služby   týkajúce   sa    zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností;
- vymáhanie pohľadávok - kompletný právny servis (od výzvy na   zaplatenie, cez zastupovanie pred súdom, až po zastupovanie   pred exekútorom);
- spisovanie a pripomienkovanie obchodno-právnych zmlúv;
- zastupovanie v obchodno-právnych sporoch pred súdom;
- zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní;
- náhrada škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

Občianske právo
- vymáhanie pohľadávok - kompletný právny servis (výzva na  zaplatenie  alebo  dohoda  o mimosúdnom vysporiadaní,    zastupovanie   pred súdom, exekútorom);
- zastupovanie   klienta  v  konaní  pred  súdom,  notárom,  exekútorom  v  akýchkoľvek  iných sporoch (súdne spory,   dedičské   konania);
- spisovanie, pripomienkovanie občiansko-právnych zmlúv;
- ochrana osobnosti;
- zastupovanie v rozhodcovskom konaní;
- zastupovanie v konaní o náhradu škody spôsobenej orgánom   štátnej správy;
- zmenkové spory;
- ochrana spotrebiteľa.

Rodinné právo
- rozvod a úprava práv a povinností rodičov k deťom;
- zvyšovanie, znižovanie a vymáhanie výživného;
- náhradné výživné;
- iné druhy vyživovacích povinností – napr. výživné medzi manželmi a iné;
- zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
- schválenie úkonu za maloleté dieťa;
- určenie otcovstva a zapretie otcovstva;
- pomoc obetiam domáceho násilia;
- osvojenie.

Pracovné právo
- vypracovanie pracovnej zmluvy;
- skončenie pracovného pomeru;
- zodpovednosť zamestnanca alebo zamestnávateľa za škodu;
- hmotná zodpovednosť zamestnanca;
- nároky z pracovného pomeru a iné.

Trestné právo
- spisovanie trestných oznámení, sťažností, odvolaní, podnetov na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody a iné;
- obhajoba klienta vo všetkých štádiách trestného konania;
- zastupovanie poškodených (fyzických i právnických osôb).

Správne a ústavné právo
- zastupovanie v daňovom konaní, živnostenskom konaní;
- zastupovanie vo veciach týkajúcich sa správnych deliktov a pokút;
- zastupovanie klienta v katastrálnom konaní;
- zastupovanie v priestupkovom konaní (napr. dopravné a iné priestupky);
- spisovanie ústavných sťažností a zastupovanie klienta pred Ústavným súdom SR.